Karta informacyjna dla kandydatów do pracy

Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji"

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem mailowym: tartak@walczakparkiety.pl

Ponadto realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

  • Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest WALCZAK sp. j., ul. Dworcowa 1, 63-130 Książ Wlkp, NIP 785-16-65-737, jako pracodawca.
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1. lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będą przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.
  • Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie WALCZAK sp. j.
  • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego.
  • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.